Erev Rosh Hashanah service

15 Sep @ 8:00 pm - 9:30 pm